Retningslinjer for annonsering

Informasjon om annonsekontroll, reklamasjon osv.

Annonsekontroll

Annonsør/reklamebyrå innestår for at de opplysninger som gis i annonsene er riktige og at riktig materiell blir levert.

Bonnier Media forbeholder seg retten til å avvise annonser som bryter gjeldende lover, er i strid med god forretnings- eller reklameskikk, bryter med publikasjonens redaksjonelle profil eller på annen måte er uønsket.

Annonser som kan forveksles med redaksjonelt stoff må merkes med ordet "annonse". Vi forbeholder oss retten til å merke annonser som kommer umerket.

Bonnier Media har intet ansvar for innhold i annonser, og vil holde Annonsøren ansvarlig for eventuelle tap og skader som Bonnier Media påføres som følge av annonsen. Annonsøren plikter å holde Bonnier Media skadesløse for et hvert krav fra tredjemann som fremmes med grunnlag i annonsen. Bonnier Medias maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris.

Annonsemateriell

Annonsemateriell som ankommer for sent slik at annonsen ikke kommer med i bestilt utgave vil bli fakturert 100 %.

Annonsepris

Alle priser er eks. mva. Annonseprisen dekker kun selve innrykningen. Produseres det materiell belastes annonsør.

Plassering

Det enkelte magasin står fritt med hensyn til plassering av annonser. Spesialplasseringer er avtalte plasseringer, samt bakside, s. 2-3, s. 4-5, ved leder og ved innhold.

Feil og rettelser

Rettelser til det opprinnelige materialet skal skje innen materiellfrist. Alle endringer må gjøres skriftlig, vi tar ikke ansvar for korrigeringer per telefon. Det blir ingen reduksjon i annonseprisen i tilfeller der vi ikke er ansvarlige for feilen, eller for eventuelle feil ved utveksling av reklamemateriell.

Reklamasjon

Eventuelle feil må fremsettes senest 14 dager etter salgsdato. Bonnier Medias ansvar begrenser seg til annonsens pris. Bonnier Media er ikke ansvarlig for produksjon av nytt annonsemateriell. Man har ikke reklamasjonsrett på gjengivelse av annonse ved for sen levering av materiell.

Annullering

Annulleringsfrist er 14 dager før materiellfrist. Annullering av reserverte eller bestilte ordrer senere enn annulleringsfristen belastes med 50 % av den avtalte nettopris.

Annulering av spesialplasseringer må gjøres 4 uker før vanlig materiellfrist. Om avbestilling gjøres etter denne dato vil 50 % av avtalt annonseringsbeløp belastes kunden.

 

 

 

300300